Για την πλοήγηση


Νεά


Χρήσιμες πληροφορίες για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αντιμετωπίζεται κατά ορθολογικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο το θέμα της ασφάλειας των ανελκυστήρων, σύμφωνα και με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών κρατών.Με τη νέα νομοθεσία καταργείται η προηγούμενη του 2002 και επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές: 

Καθορίζεται με σαφήνεια και πληρότητα το σύστημα ελέγχου του ανελκυστήρα και αποσαφηνίζεται πλήρως ότι κάθε ανελκυστήρας ελέγχεται με βάση το θεσμικό πλαίσιο της εποχής του.

Ο έλεγχος του ανελκυστήρα αποτελείται από 2 μέρη: 

Α) Τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο της εγκατάστασης από φορείς ελέγχου
Β) Την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης από αδειούχο συντηρητή

Απλοποιείται η διαδικασία καταχώρησης νέων ανελκυστήρων:

O νέος ανελκυστήρας καταχωρείται πλέον ήδη κατά τη φάση της προσωρινής ηλεκτροδότησης μετά την αρχική εγκατάστασή του με την απλή υποβολή και πρωτοκόλληση της δήλωσης «προσωρινής ηλεκτροδότησης». Επέρχεται σαφής καθορισμός και μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καταχώρησης για κάθε έναν από τους τέσσερις τύπους καταχώρησης ανελκυστήρων (νέοι, με άδεια λειτουργίας, με προέγκριση, παράνομοι).

Μειώνεται η συχνότητα συντήρησης του ανελκυστήρα:

Μέχρι σήμερα η συντήρηση γίνεται 12 φορές το χρόνο ανεξάρτητα από τη χρήση του ανελκυστήρα. Με την παρούσα ΚΥΑ ορίζεται η συντήρηση ως συνάρτηση των στάσεων του ανελκυστήρα, με ειδικές προβλέψεις για τα επαγγελματικά και τα δημόσια κτίρια. Αναλυτικά:

 • Σε μονοκατοικίες με ανελκυστήρα από τρεις (3) έως τέσσερις (4) στάσεις, πέντε (5) φορές το χρόνο.
 • Σε πολυκατοικία έως τεσσάρων ορόφων 7 φορές το χρόνο, ενώ σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης μέχρι 4 στάσεις, 9 φορές το χρόνο
 • Σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης με περισσότερες από τέσσερις (4) στάσεις δέκα (10) φορές το χρόνο
 • Σε δημόσιους χώρους και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια εικοσιτέσσερις (24) φορές το χρόνο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναφερόμενη συχνότητα των συντηρήσεων έχει την έννοια της ελάχιστης συντήρησης, ενώ για όποιον το επιθυμεί υπάρχει η πρόβλεψη για την καθιέρωση επιπλέον συντηρήσεων μετά από ανάλογη συμφωνία με το συντηρητή

Ο έλεγχος από πιστοποιημένο φορέα ορίζεται:
 • Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις κάθε 6ετία
 • Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις, σε κτίρια με χρήση κατοικίας κάθε πενταετία
 • Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση κάθε τετραετία
 • Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση κάθε τριετία
 • Για ανελκυστήρες σε δημόσιους χώρους (πχ νοσοκομεία, αεροδρόμια) κάθε έτος
 • Για τους ανελκυστήρες 40ετίας δίνεται προθεσμία 3 ετών για να γίνει ο έλεγχος της εγκατάστασης
 • για τους ανελκυστήρες 30ετίας δίνεται προθεσμία 4 ετών
 • ενώ για τους ανελκυστήρες που λειτουργούν λιγότερο από 30 χρόνια ο έλεγχος πρέπει να γίνει μέσα σε 5 χρόνια
 • Για τους ανελκυστήρες σε δημόσια κτήρια παρέχεται προθεσμία ενός (1) έτους
 • Για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας παρέχεται προθεσμία ενός (1) έτους προκειμένου να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου.
Άλλες αλλαγές

Παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του κτιρίου να επιλέξει περισσότερους του ενός φορείς ελέγχου, ενώ υπάρχει η πλέον η δυνατότητα για εκτέλεση της διαδικασίας πιστοποίησης από εγκεκριμένο φορέα του εξωτερικού.

Ο ΕΛΟΤ δύναται με υπουργική απόφαση να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σε φορείς για τον έλεγχο αυτού του κλάδου της αγοράς.

Οι έλεγχοι των ανελκυστήρων θα πραγματοποιούνται με τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα συμπληρωμένες με τις τεχνικές απαιτήσεις εκσυγχρονισμού, σύμφωνα με 18 σημεία ασφάλειας του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

α) Αρχικά καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή 6 σημείων του προτύπου που θα προλαμβάνουν τη μεγάλη πλειοψηφία των συνηθέστερων μορφών ατυχημάτων,

 
β) Τα υπόλοιπα σημεία (7-10) καθίστανται υποχρεωτικά για κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται μετά την πάροδο οκτώ (8) ετών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ και θα επιφέρουν τον εκσυγχρονισμό των εγχώριων ανελκυστήρων στα πλέον υψηλά επίπεδα ασφάλειας.